Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

หน้าหลัก

หน้าหลัก

 

          กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
และผู้รับผิดชอบงานพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา
และสถานที่จัดอบรมระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องต้นน้ำ ชั้น ๒ โรงแรมแกรนด์
ทาวเวอร์อินน์ พระราม ๖ กรุงเทพมหานคร

           โดยมีวัตถุประสงค์
           1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้อง และสามารถนาไปปรับใช้
ในการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
           2. เพื่อให้การปฏิบัติงานทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ในส่วนของรายการที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลักกระทรวงศึกษาธิการเป็นในแนวทางเดียวกัน
           3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ ตลอดจนการ
สร้างความร่วมมือและประสานงานด้านบัญชี การเงิน และพัสดุ

เป้าหมาย
           ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งสิ้น 110 คน
วิทยากร
           วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงินการคลังจากกรมบัญชีกลาง

 

ผู้บริหาร

  

นายประสพ  กันจู 
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

  

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565