Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา 

          พ.ศ. 2519 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกําหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่า รวมถึง จังหวัดทุกจังหวัด มีตําแหน่ง
อัตรากําลัง เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการหรือของจังหวัดโดยเฉพาะ โดยให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี และให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบในการ ฝึกอบรม
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดตั้งกลุ่มตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้น

          พ.ศ. 2531 - 2532 กระทรวงการคลังได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการ
ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ส่วนราชการมี การตรวจสอบภายในที่เป็นระบบ
เพื่อสามารถเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ ข้อกําหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ในระเบียบการรับจ่าย การเก็บ รักษา และการนําส่งเงินของส่วนราชการ พ.ศ.2550 ยังไม่ครอบคลุมถึงขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบที่แท้จริงของการตรวจสอบภายใน จึงได้ยกเลิกข้อกําหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในในระเบียบดังกล่าว และนํามากําหนดเป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2532

          ในปลายปี พ.ศ. 2541 ถึงต้นปี พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํากระทรวง เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใน ภาพรวมของกระทรวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในให้เป็นเครื่องมือที่สําคัญของผู้บริหาร ในการควบคุม ติดตามการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน งาน/โครงการต่างๆ และให้จัดตั้งกลุ่ม ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เพื่อทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการและทําหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของกระทรวง 
โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบ งานโครงการที่มีความสําคัญ หรือที่มีความเสี่ยงสูง 
หรือที่มีสัญญาณ บอกเหตุว่าอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้น โดยประสานแผนการตรวจสอบกับหน่วยตรวจสอบภายในระดับกรม เพื่อให้การตรวจสอบมีขอบเขตงานที่กว้างขวางและไม่ซ้ําซ้อนกัน ซึ่งกลุ่มตรวจสอบ ภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543

          พ.ศ. 2548 ได้มีการประกาศใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ จึงส่งผลให้ คณะกรรมการตรวจสอบประจํากระทรวงสิ้นสุดลง ซึ่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว กําหนดให้แต่ละกระทรวงแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงขึ้น
เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร และผลการ ดําเนินงานตรวจสอบ บัญชีและการเงิน ความถูกต้องตามระเบียบ รวมถึงการประเมินความเสี่ยง การประเมินความเพียงพอ และ เชื่อถือได้ของการกํากับ ดูแล และควบคุมตนเองที่ดี ตลอดจนการให้คําปรึกษาในการสร้างคุณค่า และเพื่อประโยชน์ในการกํากับ ดูแลตนเองที่ดี พ.ศ.2560 ได้มีการยุบรวบ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และหน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการเข้า
ด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา
ธิการ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้

         1. กําหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการและคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ           2. ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน/
โครงการที่มีความสําคัญต่อผลสําเร็จของนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวง รวมทั้งโครงการที่ได้รับนโยบาย ให้ติดตาม กํากับ ดูแลเป็นกรณีพิเศษ ประเมินความเสี่ยงและ ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนความเพียงพอและเชื่อถือได้ของการกํากับดูแล
       3. ให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและปรับปรุงการดําเนินงานของส่วนราชการ ให้ดีขึ้น
     4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน ด้วยการศึกษา วิจัย ประสาน และดําเนินการร่วมกับ หน่วยงานกลางต่าง ๆ และส่วนราชการภายในกระทรวงศึกษาธิการ
       5. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อสร้างความ น่าเชื่อถือ และมั่นใจแก่สาธารณชนต่อการดําเนินงานของส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งภารกิจภายในหน่วยงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2. กลุ่มงานตรวจสอบระดับกระทรวง 3. กลุ่มงานตรวจสอบ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกา

ผู้บริหาร

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 นายสุุภัทร  จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
นายประสพ  กันจู
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางร้องเรียน

แสดงความคิดเห็น

 

 

 


 
  

 

 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

0101767
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
34
60
278
404
1097
2169
101767

Forecast Today
192

3.07%
39.21%
14.44%
21.74%
0.08%
21.46%
Online (15 minutes ago):6
6 guests
no members

Your IP:100.24.115.215