Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ประวัติความเป็นมา

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (OIT)

 ข้อ   หัวข้อ หัวข้อย่อย  
1  โครงสร้าง  โครงสร้างหน่วยงาน 
2  ข้อมูลผู้บริหาร  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
3  หน้าที่และอำนาจ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2556
   
    สรุปหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
4 แผนยุทธศาสตร์ฺ  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2563 - 2565
    แผนการตรวจสอบระยะยาว 
5 ข้อมูลการติดต่อ  ติดต่อหน่วยงาน
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
8

ช่องทางการสอบถาม 

ถามตอบ

ติดต่อสอบถาม

9

สื่อสังคมออนไลน์

Facebook

10 แผนดำเนินงานประจำปี 1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
    2. แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
11 รายงานผลการดำเนินงาน  1. แบบ สงป. 301
  ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. แบบ สงป. 302
  รอบ 6 เดือน

3. รายงานผลการตรวจสอบและให้คำปรึกษา
4. รายงานผลการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
5. รายงานผลการดำเนินงานของ คตป.

    6. บันทึกส่งรายงานผลการใช้จ่่าย
12 รายงานผลการดำเนินงาน 1. รายงานผลการดำเนินงานประจำ
  ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 

14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปรจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
 15 รายงานผลการดำเนินงาน  1. แบบ สงป. 301
  ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. แบบ สงป. 302
  รอบ 6 เดือน 3. รายงานผลการตรวจสอบและให้คำปรึกษา
4. รายงานผลการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
5. รายงานผลการดำเนินงานของ คตป.
    6. บันทึกส่งรายงานผลการใช้จ่่าย
16 รายงานผลการดำเนินงาน 1. แบบ สงป. 301
  ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. แบบ สงป. 302
    3. รายงานผลการตรวจสอบและให้คำปรึกษา
4. รายงานผลการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
5. รายงานผลการดำเนินงานของ คตป.
    6. บันทึกส่งรายงานผลการใช้จ่าย 
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ไม่มี

19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   

ไม่มี

20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อวัสดุ (อยู่่ระหว่าง
ดำเนินการ)

21  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) พ.ศ. 2561 - 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 - 2565

แผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร ตสน.สป.

 23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
"คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 

กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวง

แผนพัฒนาบุคลากรของ สป.

24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี

1. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรอบ 9 เดือน
2. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรอบ 12 เดือน

25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางร้องเรียน ไม่มีเรื่องร้องเรียน

27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ "0" (ศูนย์) 
28 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  แสดงความคิดเห็น 
29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของหัวหน้าหน่วยงานด้านคุณธรรมความโปร่งใส
32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิรต แผนปปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

 

 

 ฐานข้อมูล ตสน.สป.   
ฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน  
ฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน  
   
   
   ผู้บริหาร

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 นายสุุภัทร  จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
นายประสพ  กันจู
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางร้องเรียน

แสดงความคิดเห็น

 

 

 


 
  

 

 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

0101768
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
35
60
279
404
1098
2169
101768

Forecast Today
192

3.07%
39.21%
14.44%
21.74%
0.08%
21.46%
Online (15 minutes ago):7
7 guests
no members

Your IP:100.24.115.215