Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

กฎ ระเบียบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
้ทางโทรศัพท์   หมายเลข 02 280 1260 
ทางเว็บไซด์    www.audit.moe.go.th/audit/
ทาง Facebook http://www.facebook.com/www.audit.moe.go.th
ทางกล่องรับฟังความคิดเห็น  ที่ติดตั้ง ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน  
คำถาม เป็นนักวิชาการศึกษาได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อมาได้รับมอบหมายให้                เป็นกรรมการคุมสอบ จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบไหม
คำตอบ ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ เนื่องจากได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล              การคุมสอบเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบุคคล จึงไม่ได้รับค่าตอบแทน                กรรมการคุมสอบ 
 
คำถาม ข้าราชการเดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ราชการ และมีพนักงานขับรถเดินทางไปด้วย
           หากข้าราชการเบิกค่าที่พักโดยใช้ใบเสร็จรับเงิน พนักงานขับรถเบิกค่าที่่พักเหมาจ่ายได้หรือไม่
คำตอบ พนักงานขับรถเบิกค่าที่พักเหมาจ่่ายไม่ได้ ต้องเบิกค่าที่พักโดยใช้ใบเสร็จรับเงินเหมือน                         ข้าราชการ เนื่องจากการเดินทางไปราชการจะต้องเบิกค่าที่พักเหมือนกันทั้งคณะ
 
คำถาม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกันยายน หน่วยงานได้รับใบแจ้งหนี้เดือน ตุลาคม จะนำมาเบิกเป็น
           ค่าใช้จ่ายในปีปัจจุบันได้ไหม
คำตอบ เบิกได้เพราะเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมากที่ กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18                     ธันวาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ ข้อ 11 กำหนดว่า                 ค่าใช้จ่ายในเดือน กันยายน ให้ถือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อส่วนราชการผู้เบิกได้รับแจ้งให้ชำระ               หนี้  และให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ได้ โดยไม่ถือเป็นค่า
           ใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 178 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน               2535  
 
คำถาม การเบิกค่าประชุมให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom ระบบ Google Meeting)                     จะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง 
คำตอบ การเบิกค่าใช้จ่ายให้ผู้เข้าประชุมออนไลน์จะต้องใช้หลักฐาน ดังนี้
 

คำถาม ข้า่ราชการใช้สิทธิของทางราชการเบิกค่าเช่าซื้อบ้านในท้องที่ปฏิบัติราชการ และขอยกเลิกสิทธิ               การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน มาขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ในท้องที่เดียวกัน จะใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่า                   บ้านได้หรือไม่ อย่างไร  

คำตอบ ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ แต่ต้องจัดทำทะเบียนคุมการผ่อนค่าเช่าซื้อบ้าน เพื่อทราบว่าเขาผ่อน                บ้านหมดเมื่อไหร่ เมื่อผ่อนบ้านหมดเรียบร้อยแล้ว ถือว่ามีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเองในท้องที่ที่              ปฏิบัติราชการ ก็จะไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอีกต่อไป 
 
คำถาม  การเบิกค่าใช้จ่ายให้ผู้เข้าประชุมออนไลน์จะต้องใช้หลักฐาน ดังนี้ 

คำตอบ 1. หนังสือรับรองรายยชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

    2. บันทึกภาพและเสียงการประชุมตั้งแต่เริ่มประชุม จนเสร็จสิ้นการประชุม

    3.  หนังสือเชิญประชุม

    4. รายงานการประชุม

           5. การแสดงตนเพื่อร่่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                               
คำถาม ข้าราชการต่างจังหวัดเดินทางมาประชุุม อบรมในกรุงเทพเป็นระยะเวลา 5 วัน แต่เกิดมีาระกิจต้องเดินทางกลับก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประชุม อบรม หน่วยงานผุ้จัดจะเบิกค่าพาหนะเดินทางกลับให้ผู้เข้าประชุทมรายนี้ได้หรือไม่
คำตอบ เบิกได้
 
คำถาม ค่าขนย้ายสิ่งของผู้เกษียณอายุราชการที่เดินทางกลับภูมิลำเนา จะเบิกได้เมื่อไหร่
คำตอบ เบิกได้ในวันที่ 30 กันยายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ปฏิบัติราชการ 
 

คำถาม ข้่าราชการปฏิบัติงานอยู่ที่ชมพรได้เดินทางไปราชการที่กรุงเทพ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติราชการที่               กรุงเทพแล้ว ได้ขออนุมัติลาพักผ่อนเพื่อเดินทางกลับบ้่านที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อลาพัก               ผ่อนเสร็จแล้ว ข้าราชการรายนี้ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางจาก จ.นครศรีธรรมราชมา จ.ชุมพร            ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติราชการประจำได้หรือไม่ 

คำตอบ เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางได้ แต่ ค่าใช้จ่ายนั้นต้องไม่สูงกว่าค่าใช้จ่ายเดินทาง จากรุงเทพฯมายังจังหวัดชุมพร

คำถาม ข้าราชการเบิกค่าเช่าบ้านบิดาได้ไหม

คำตอบ เบิกได้ ต้องมีหลักฐานการเบิก ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน 

วิสัยทัศน์ 

          หน่วยงานสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ด้วยการตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน
โดยการบูรณาการและยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ

 พันธกิจ

          1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาปรับปรุง ดำเนินการตรวจสอบภายในให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยการบูรณาการและยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
          2. พัฒนาปรับปรุง และจัดให้มีระบบการบริหารงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
          3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี ในการตรวจสอบ
          4. ปลูกฝังให้ผู้ตรวจสอบภายในยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
          5. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ 
          6. พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบของกระทรวงศึกษาธิการให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมเป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ

 ประเด็นยุทธศาสตร์

          1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบการตรวจสอบภายใน
          2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน
          3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบภายใน

 อำนาจหน้าที่

         1)  ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และให้คำปรึกษาด้านการบริหาร การเงิน การบัญชีและการดำเนินงานของกระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวง
         2)  ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่น ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่าตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
         3)  วิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมและการกำกับดูแลของกระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวง
         4)  รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานในสังกัด เพื่อจัดทำภาพรวมของกระทรวง พร้อมทั้งบูรณาการงานตรวจสอบตามแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงกับหน่วยงานตรวจสอบภายในในสังกัด
         5)  พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เครื่องมือและนวัตกรรม 
         6)  ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวง พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวง และติดตาม ประเมินผล
         7)  ดำเนินการบริหารงานภายในสำนักงาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเงินและพัสดุ งานบริหารบุคคล งานพัฒนาบุคลากร และงานพัฒนาองค์กร รวมทั้งดำเนินการฝ่ายเลขานุการ และการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง
        8)  สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเมินผลประจำกระทรวงและปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม หรือหน่วยงานอื่น 

 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             ดาวน์โหลด
 
 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (OIT)

 ข้อ   หัวข้อ หัวข้อย่อย  
1  โครงสร้าง  โครงสร้างหน่วยงาน 
2  ข้อมูลผู้บริหาร  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
3  หน้าที่และอำนาจ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2556
   
    สรุปหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
4 แผนยุทธศาสตร์ฺ  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2563 - 2565
    แผนการตรวจสอบระยะยาว 
5 ข้อมูลการติดต่อ  ติดต่อหน่วยงาน
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
8

ช่องทางการสอบถาม 

ถามตอบ

ติดต่อสอบถาม

9

สื่อสังคมออนไลน์

Facebook

10 แผนดำเนินงานประจำปี 1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
    2. แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
11    รายงานผลการดำเนินงาน ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รอบ 6 เดือน 1. แบบ สงป. 301
2. แบบ สงป. 302
3. รายงานผลการตรวจสอบและให้คำปรึกษา
4. รายงานผลการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
5. รายงานผลการดำเนินงานของ คตป.
  6. บันทึกส่งรายงานผลการใช้จ่่าย
12 รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำ
  ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปรจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
 15 รายงานผลการดำเนินงาน  1. แบบ สงป. 301
  ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. แบบ สงป. 302
  รอบ 6 เดือน 3. รายงานผลการตรวจสอบและให้คำปรึกษา
4. รายงานผลการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
5. รายงานผลการดำเนินงานของ คตป.
    6. บันทึกส่งรายงานผลการใช้จ่่าย
16 รายงานผลการดำเนินงาน 1. แบบ สงป. 301
  ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. แบบ สงป. 302
    3. รายงานผลการตรวจสอบและให้คำปรึกษา
4. รายงานผลการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
5. รายงานผลการดำเนินงานของ คตป.
    6. บันทึกส่งรายงานผลการใช้จ่าย 
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ไม่มี

19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   

ไม่มี

20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อวัสดุ (อยู่่ระหว่างดำเนินการ)

21  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) พ.ศ. 2561 - 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 - 2565

แผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร ตสน.สป.

 23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
"คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 

กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวง

แผนพัฒนาบุคลากรของ สป.

24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี

1. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรอบ 9 เดือน
2. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรอบ 12 เดือน

25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางร้องเรียน ไม่มีเรื่องร้องเรียน

27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ "0" (ศูนย์) 
28 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  แสดงความคิดเห็น 
29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของหัวหน้าหน่วยงานด้านคุณธรรมความโปร่งใส
32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิรต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

 

 

 

ผู้บริหาร

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 นายสุุภัทร  จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
นายประสพ  กันจู
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางร้องเรียน
แสดงความคิดเห็น

 

 

 

 


 
  

 

 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

0105490
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
67
387
732
8
2763
105490

Forecast Today
72

3.08%
39.05%
14.03%
20.98%
0.07%
22.79%
Online (15 minutes ago):2
2 guests
no members

Your IP:34.239.167.149