งานวิจัย

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงิน การคลังของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการตรวจสอบภายในภายใต้การปฏิรูปการศึกษา Download